Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
literate

literate
['litərit]
tính từ
có học; hay chữ
biết đọc biết viết
danh từ
người học thức, người hay chữ
patriotic literates
giới sĩ phu yêu nước
người biết đọc biết viết


/'litərit/

tính từ
có học; hay chữ
biết đọc, biết viết

danh từ
người học thức, người hay chữ
người biết đọc, biết viết
người không có học vị mà giữ thánh chức (trong giáo hội Anh)

Related search result for "literate"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.