Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
b.a.


/'bi:'ei/

danh từ
(viết tắt) của Bachelor-of-Arts tú tài văn chương

Related search result for "b.a."

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.