Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
boot





boot
[bu:t]
danh từ
giày ống
ngăn để hành lý (đằng sau xe ô tô, xe ngựa)
(sử học) giày tra tấn (dụng cụ tra tấn hình giày ống)
to die in one's boots
(xem) die
to get the boot
(từ lóng) bị đuổi, bị tống cổ ra, bị đá đít
to give somebody the boot
(từ lóng) đá đít ai, đuổi ai, tống cổ ai
to have one's heart in one's boots
(xem) heart
to lick someone's boots
liếm gót ai, bợ đỡ ai
like old boots
dữ dội, mạnh mẽ, mãnh liệt
over shoes over boots
(tục ngữ) đã trót thì phải trét
the boot is on the other leg
sự thật lại là ngược lại, tình thế đã đảo ngược
trách nhiệm thuộc về phía bên kia
too big for one's boots
xem big
as tough as old boots
(nói về thịt) dai nhách, rất dai
ngoại động từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) mang giày ống cho ai
đá ai
(sử học) tra tấn bằng giày
to boot out
đuổi ra, tống cổ ra, đá đít ((nghĩa bóng))



(Tech) nạp chương trình mồi, khởi động hệ thống

/bu:t/

danh từ
to boot thêm vào đó, nữa

danh từ
giày ống
ngăn để hành lý (đằng sau xe ô tô, xe ngựa)
(sử học) giày tra tấn (dụng cụ tra tấn hình giày ống) !to beat somebody out his boots
đánh ai nhừ tử; đánh ai thâm tím mình mẩy !to die in ones's boots
(xem) die !to get the boot
(từ lóng) bị đuổi, bị tống cổ ra, bị đá đít !to give somebody the boot
(từ lóng) đá đít ai, đuổi ai, tống cổ ai !to have one's heart in one's boots
(xem) heart !to lick someone's boots
liếm gót ai, bợ đỡ ai !like old boots
(từ lóng) rán hết sức, ; dữ dội, mạnh mẽ, mãnh liệt !over shoes over boots
(tục ngữ) đã trót thì phải trét !the boot is on the other leg
sự thật lại là ngược lại
trách nhiệm thuộc về phía bên kia

ngoại động từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đi giày ống cho
đá (ai)
(sử học) tra tấn (bằng giày tra tấn) !to boot out
đuổi ra, tống cổ ra, đá đít ((nghĩa bóng))

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "boot"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.