Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
call-box
call-box
['kɔ:lbɔks]
danh từ
buồng điện thoại


/'kɔ:lbɔks/

danh từ
buồng điện thoại

Related search result for "call-box"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.