Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
dog-lead
dog-lead
['dɔgli:d]
danh từ
dây dắt chó


/'dɔgli:d/

danh từ
dây dắt chó

Related search result for "dog-lead"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.