Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
dor


/dɔ:/ (dor-beetle)

/'dɔ:,bi:tl/ (dor-fly)

/'dɔ:flai/

beetle)

/'dɔ:,bi:tl/ (dor-fly)

/'dɔ:flai/

danh từ

con bọ hung ((từ Mỹ,nghĩa Mỹ) (cũng) dor-bug)


Related search result for "dor"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.