Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
fort

fort
[fɔ:t]
danh từ, (quân sự)
pháo đài, công sự
vị trí phòng thủ
to hold the fort
phòng ngự, cố thủ
duy trì tình trạng sẵn có


/fɔ:t/

danh từ, (quân sự)
pháo đài, công sự
vị trí phòng thủ !to hold the fort
phòng ngự, cố thủ
duy trì tình trạng sãn c

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "fort"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.