Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
laminal
laminal
['læminəl]
Cách viết khác:
laminar
['læminə]
laminary
['læminəri]
tính từ
thành phiến, thành lá, thành lớp


/'læminəl/ (laminar) /'læminə/ (laminary) /'læminəri/

tính từ
thành phiến, thành lá, thành lớp

Related search result for "laminal"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.