Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
liminal
liminal
['liminəl]
tính từ
(tâm lý học) (thuộc) ngưỡng kích thích dưới; ở ngưỡng kích thích dưới


/'liminəl/

tính từ
(tâm lý học) (thuộc) ngưỡng kích thích dưới; ở ngưỡng kích thích dưới

Related search result for "liminal"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.