Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
loader
loader
['loudə]
danh từ
người khuân vác
người nạp đạn sẵn vào súng cho người đi săn
máy nạp đạn


/'loudə/

danh từ
người khuân vác
người nạp đạn (sãn vào súng cho người đi săn)
máy nạp đạn

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "loader"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.