Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
perchance
perchance
[pə't∫ɑ:ns]
phó từ
(từ cổ,nghĩa cổ) có lẽ, có thể
tình cờ, ngẫu nhiên, may ra


/pə'tʃɑ:ns/

phó từ
(từ cổ,nghĩa cổ) có lẽ, có thể
tình cờ, ngẫu nhiên, may ra

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "perchance"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.