Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
pilose
pilose
['pailous]
Cách viết khác:
pilous
['pailəs]
tính từ
(sinh vật học) có nhiều lông, đầy lông lá


/'pailous/ (pilous) /'pailəs/

tính từ
(sinh vật học) có nhiều lông, đầy lông lá

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "pilose"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.