Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
sedge

sedge
[sedʒ]
danh từ
(thực vật học) cây lách (giống cỏ mọc ở các đầm lầy, cạnh nước)


/sedz/

danh từ
(thực vật học) cây cói túi
bãi cói túi

Related search result for "sedge"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.