Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
setose
setose
['si:tous]
Cách viết khác:
setiferous
[si'tiferəs]
như setiferous


/si'tiferəs/ (setigerous) /si'tidʤərəs/ (setose) /'si:tous/

tính từ
có lông cứng

Related search result for "setose"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.