Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
soul-stirring
soul-stirring
['soul'stə:riη]
tính từ
kích thích, kích động
soul-stirring music
nhạc kích động


/'soul'stə:riɳ/

tính từ
làm xúc động tâm hồn

Related search result for "soul-stirring"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.