Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
spoil

spoil
[spɔil]
danh từ (như) spoils
(số nhiều) chiến lợi phẩm
lợi lộc, quyền lợi (sau khi chiến thắng)
(đùa cợt) bổng lộc, lương lậu
(đánh bài) sự hoà
đất đá đào lên, đất bùn nạo vét lên
ngoại động từ spoiled, spoilt
cướp phá, tước đoạt, cướp đoạt
làm hư hỏng, làm đổ nát (cái gì)
holidays spoilt by bad weather
thời tiết xấu đã làm hỏng những ngày nghỉ
làm hư, làm hại tính cách (một đứa bé..) do thiếu kỷ luật..
the performance was spoilt by the rain
mưa làm hỏng cả cuộc biểu diễn
the news spoilt his dinner
tin đó làm cho anh ta ăn cơm mất ngon
làm hư (một đứa trẻ)
a spoilt child
một đứa trẻ hư (vì nuông chiều)
(từ lóng) chặt chân tay (ai); giết, khử
nội động từ
thối, ươn (quả, cá...)
these fruit will not spoil with keeping
những quả này để lâu không thối
mất hay, mất thú (câu chuyện đùa)
(chỉ động tính từ hiện tại) hăm hở, hậm hực muốn
to be spoiling for a fight
hậm hực muốn đánh nhau
to be spoiling for something
chỉ chực muốn, rất hăm hở về (đánh nhau, tranh cãi..)
to be spoilt for choice
lúng túng trong việc lựa chọn (vì có quá nhiều thứ để chọn); tha hồ lựa chọn


/spɔil/

danh từ
(số nhiều) chiến lợi phẩm
lợi lộc, quyền lợi (sau khi chiến thắng)
(đùa cợt) bổng lộc, lương lậu
(đánh bài) sự hoà
đất đá đào lên, đất bùn nạo vét lên

ngoại động từ spoiled, spoilt
cướp phá, tước đoạt, cướp đoạt
làm hư, làm hỏng, làm hại
the performance was spoilt by the rain mưa làm hỏng cả cuộc biểu diễn
the news spoilt his dinner tin đó làm cho anh ta ăn cơm mất ngon
làm hư (một đứa trẻ)
a spoilt child một đứa trẻ hư (vì nuông chiều)
(từ lóng) chặt chân tay (ai); giết, khử

nội động từ
thối, ươn (quả, cá...)
these fruit will not spoil with keeping những quả này để lâu không thối
mất hay, mất thú (câu chuyện đùa)
(chỉ động tính từ hiện tại) hăm hở, hậm hực muốn
to be spoiling for a fight hậm hực muốn đánh nhau !spare the rod and spoil the child
(xem) rod

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "spoil"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.