Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
touchy
touchy
['tʌt∫i]
tính từ
hay giận dỗi, dễ bị đụng chạm, hay tự ái
dễ động lòng, quá nhạy cảm
đòi hỏi giải quyết thận trọng (một vấn đề, tình huống.. vì có khả năng gây ra tranh cãi hoặc xúc phạm)
racism remains a touchy issue
phân biệt chủng tộc vẫn là một vấn đề tế nhị

[touchy]
saying && slang
sensitive, ready to argue, edgy
Barb is kind of touchy about her weight. Don't comment on it.


/'tʌtʃi/

tính từ
hay giận dỗi, dễ động lòng

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "touchy"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.