Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
urban

urban


urban

Urban means relating to or located in a city.

['ə:bən]
tính từ
(thuộc) thành phố; ở thành phố, sống trong thành phố
urban population
nhân dân thành thị
urban area
khu vực đô thị
urban renewal
công cuộc chỉnh trang đô thị
urban guerrillas
du kích đô thị; du kích nội thành


/ :'bein/

tính từ
(thuộc) thành phố, (thuộc) thành thị; ở thành phố, ở thành thị
urban population nhân dân thành thị

Related search result for "urban"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.