Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
baobab

baobab
['beiəbæb]
danh từ
(thực vật học) cây baobap


/'beiəbæd/

danh từ
(thực vật học) cây baobap

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "baobab"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.