Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
drupe
drupe
[dru:p]
danh từ
(thực vật học) quả hạch


/dru:p/

danh từ
(thực vật học) quả hạch

Related search result for "drupe"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.