Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
faugh
faugh
[fɔ:]
thán từ
kinh quá, khiếp quá


/fɔ:/

thán từ
phù!, kinh!, khiếp!

Related search result for "faugh"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.