Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
has
has
Xem have


/hæv, həv, v/ (has) /hæz, həz, əz, z/ (hast) /hæst/

động từ had

to have nothing to do không có việc gì làm
June has 30 days tháng sáu có 30 ngày
( from) nhận được, biết được
to have news from somebody nhận được tin ở ai, nhờ ai mà biết tin
ăn; uống; hút
to have breakfast ăn sáng
to have some tea uống một chút trà
to have a cigarette hút một điếu thuốc lá
hưởng; bị
to have a good time được hưởng một thời gian vui thích
to have a headache bị nhức đầu
to have one's leg broken bị gây chân
cho phép; muốn (ai làm gì)
I will not have you say such things tôi không cho phép (muốn) anh nói những điều như vậy
biết, hiểu; nhớ
to have no Greek không biết tiếng Hy-lạp
have in mind that... hãy nhớ là...
( to) phải, có bổn phận phải, bắt buộc phải
to have to do one's works phải làm công việc của mình
nói, cho là, chủ trương; tin chắc là
as Shakespeare has it như Sếch-xpia đã nói
he will have it that... anh ta chủ trương là...; anh ta tin chắc là... một cái
thắng, thắng thế
the ayes have it phiếu thuận thắng
I had him there tôi đã thắng hắn
tóm, nắm, nắm chặt ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
to have somebody by the throat bóp chặt cổ ai
I have it! (nghĩa bóng) tớ tóm được rồi!, tớ nắm được rồi!
sai khiến, nhờ, bảo, bắt (ai làm gì...)
to have one's luggage brought in bảo đưa hành lý của mình vào, nhờ đưa hành lý của mình vào
(từ lóng) bịp, lừa bịp
you were had cậu bị bịp rồi !to have at
tấn công, công kích !to have on
coa mặc, vẫn mặc (quần áo...); có đội, vẫn đội (mũ...)
to have a hat on có đội mũ
to have nothing on không mặc cái gì, trần truồng !to have up
gọi lên, triệu lên, mời lên
bắt, đưa ra toà !had better
(xem) better !had rather
(như) had better !have done!
ngừng lại!, thôi! !to have it out
giải quyết một cuộc tranh cãi (với ai); nói cho ra lý lẽ (với ai)
đi nhổ răng !to have nothing on someone
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) không có thế lợi gì hơn ai
không có chứng cớ gì để buộc tội ai !he has had it
(từ lóng) thằng cha ấy thế là toi rồi
thằng cha ấy thế là hết thời (lỗi thời) rồi
thằng cha ấy chẳng hòng gì được nữa đâu

danh từ
the haves and havenots (thông tục) những người giàu và những người nghèo
(từ lóng) sự lừa bịp; hành động lừa bịp

Related search result for "has"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.