Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
meteor

meteor


meteor

A meteor is a meteoroid that has entered the Earth's atmosphere, usually making a fiery trail as it falls. It is sometimes called a shooting star. Most burn up before hitting the Earth.

['mi:tjɔ:]
danh từ
như falling star
(thông tục) người bỗng nổi tiếng như cồn; vật bổng nổi tiếng như cồn(thiên văn) sao băng

/'mi:tjə/

danh từ
sao sa, sao băng
hiện tượng khí tượng
(thông tục) người bỗng nổi tiếng như cồn; vật bổng nổi tiếng như cồn

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "meteor"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.