Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
overlaid
overlaid
Xem overlay


/'ouvəlei/

danh từ
vật phủ (lên vật khác)
khăn trải giường
khăn trải bàn nhỏ
(ngành in) tấm bìa độn (trên mặt máy in để in cho rõ hơn)
(Ê-cốt) cái ca-vát[,ouvəlei]

ngoại động từ
che, phủ

thời quá khứ của overlie

Related search result for "overlaid"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.