Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
overload

overload
['ouvəloud]
danh từ
lượng quá tải
[,ouvə'loud]
ngoại động từ
chất quá nặng
làm quá tải (mạch điện..)(vật lí) sự quá tải

/'ouvəloud/

danh từ
lượng quá tải

ngoại động từ
chất quá nặng

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "overload"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.