Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
firkin


noun
1. a British unit of capacity equal to 9 imperial gallons
Hypernyms:
British capacity unit, Imperial capacity unit
Part Holonyms:
kilderkin
Part Meronyms:
gallon, Imperial gallon, congius
2. a small wooden keg
Hypernyms:
keg

Related search result for "firkin"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.