Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
papilla


/pə'pilə/

danh từ, số nhiều papillae

/pə'pili:/

(sinh vật học) nh


Related search result for "papilla"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.