Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
paraph
paraph
['pærəf]
danh từ
nét ngoáy sau, chữ ký tắt (để phòng ngừa sự giả mạo)


/'pærəf/

danh từ
nét ngoáy sau, chữ ký tắt (để phòng ngừa sự giả mạo)

Related search result for "paraph"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.