Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
lovability
lovability
[,lʌvə'biliti]
Cách viết khác:
lovableness
['lʌvəblnis]
danh từ
tính đáng yêu, tính dễ thương


/,lʌvə'biliti/ (lovableness) /'lʌvəblnis/

danh từ
tính đáng yêu, tính dễ thương

Related search result for "lovability"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.