Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
any


/'eni/

tính từ

một, một (người, vật) nào đó (trong câu hỏi)

    have you any book(s)? anh có quyển sách nào không?

tuyệt không, không tí nào (ý phủ định)

    I haven't any penny tôi tuyệt không có đồng xu nào

    to prevent any casualtry tránh không bị thương tổn

bất cứ (ý khẳng định)

    at any time vào bất cứ lúc nào

    you may ask any person about it anh có thể hỏi bất cứ người nào về việc ấy

đại từ

một, một người nào đó, một vật nào đó (trong câu hỏi)

    is there any of them there? có ai trong bọn họ ở đây không?

không chút gì, không đứa nào (ý phủ định)

    I cannot find any of them tôi không tìm thấy một đứa nào trong bọn chúng

bất cứ vật gì, bất cứ ai (ý khẳng định)

    choose any of these books anh có thể chọn bất cứ quyển nào trong những quyển sách này

phó từ

một, chút nào, một tí nào (trong câu phủ định, câu hỏi dạng so sánh)

    is that any better? cái đó có khá hơn chút nào không?

    I can't speak any plainer tôi không thể nói rõ hơn được nữa

hoàn toàn

    it did not matter any vấn đề hoàn toàn không đáng kể; việc hoàn toàn chẳng có nghĩa lý gì


▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "any"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.