Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
hey


/hei/

thán từ

ô!, ơ! (ngạc nhiên)

này! (vui vẻ, hỏi...)

!hey for...!

lên đường đi (đâu...) nào!

!hey presto, pass

(xem) presto


Related search result for "hey"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.