Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
publish

publish
['pʌbli∫]
ngoại động từ
công bố; ban bố (sắc lệnh...), làm cho mọi người biết đến (cái gì)
xuất bản (sách...); đưa xuất bản
publish and be dammed
cứ công bố đi chứ đừng hòng gì ở tôi


/'pʌbliʃ/

ngoại động từ
công bố; ban bố (sắc lệnh...)
xuất bản (sách...)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "publish"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.