Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
hollo
hollo
['hɔlou]
Cách viết khác:
holloa
['hɔlou]
thán từ
ê!, này!
danh từ
tiếng kêu "ê" ; tiếng kêu "này"
động từ
kêu "ê" ; kêu "này"
gọi chó săn


/'hɔlou/

thán từ
ê!, này!

danh từ
tiếng kêu "ê" ; tiếng kêu "này"

động từ
kêu "ê" ; kêu "này"
gọi chó săn

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "hollo"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.