Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
list

list


list

A list is a series of names or things that are written or printed together.

[list]
danh từ
trạng thái nghiêng; mặt nghiêng
to have a list
(hàng hải) nghiêng về một bên
this wall has a decided list
bức tường này nghiêng hẳn về một bên
mép vải; dải
mép vải nhét khe cửa
to line edges of door with list
bịt khe cửa bằng mép vải (cho khỏi gió lùa)
(số nhiều) hàng rào bao quanh trường đấu; trường đấu, vũ đài
to enter the lists against somebody
thách thức ai, nhận sự thách thức của ai
danh sách, sổ, bản kê khai
to draw up a list of..
làm một bản danh sách về...
to strike off the list
xoá tên khỏi danh sách
active list
danh sách sĩ quan có thể được gọi nhập ngũ
on the danger list
gần chết do bạo bệnh
ngoại động từ
viền, diềm bằng vải
nhét mép vải (vào khe cửa)
ghi vào danh sách
(từ cổ,nghĩa cổ) thích, muốndanh sách, bảng // lập danh sách
check l. (máy tính) sơ đồ kiểm tra thử, bảng kiểm tra

/list/

danh từ
trạng thái nghiêng; mặt nghiêng
to have a list (hàng hải) nghiêng về một bên
this wall has a decided list bức tường này nghiêng hẳn về một bên

danh từ
mép vải; dải
mép vải nhét khe cửa
to line edges of door with list bịt khe cửa bằng mép vửi (cho khỏi gió lùa)
(số nhiều) hàng rào bao quanh trường đấu; trường đấu, vũ đài
to enter the lists against somebody thách thức ai, nhận sự thách thức của ai ((thường) dùng về cuộc tranh luận)
danh sách, sổ, bản kê khai
to draw up a list of.. làm một bản danh sách về...
to strike off the list xoá tên khỏi danh sách !active list
danh sách sĩ quan có thể được gọi nhập ngũ

ngoại động từ
viềm, diềm bằng vải
nhét mép vải (vào khe cửa)
ghi vào danh sách

ngoại động từ
(từ cổ,nghĩa cổ) thích, muốn

động từ
(từ cổ,nghĩa cổ) nghe

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "list"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.