Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
love-lornness


/'lʌvlɔ:nnis/

danh từ
nỗi sầu muộn vì tình; nỗi thất tình; sự bị tình phụ

Related search result for "love-lornness"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.