Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
direct/di'rekt/

ngoại động từ

gửi, viết để gửi cho (ai), viết cho (ai); nói với (ai), nói để nhắn (ai)

    to direct a letter to someone gửi một bức thư cho ai

    to direct one's remarks to someone nói với ai lời nhận xét của mình

hướng nhắm (về phía...)

    to direct one's attention to... hướng sự chú ý về...

    to direct one's efforts to... hướng tất cả sự cố gắng vào...

    to direct one's steps to a place hướng bước đi về chốn nào

    to direct one's eyes in some direction hướng mắt nhìn về hướng nào

chỉ đường; hướng dẫn, chỉ đạo, chi phối

    to direct someone to some place chỉ đường cho ai đến chỗ nào

điều khiển, chỉ huy, cai quản

    to direct a business điều khiển một công việc kinh doanh

    to direct the operations (quân sự) chỉ huy những cuộc hành quân

ra lệnh, chỉ thị, bảo

    to direct someone to do something ra lệnh (bảo) ai làm gì

    to direct that... ra lệnh rằng..., bảo rằng...

nội động từ

ra lệnh

tính từ

thẳng, ngay, lập tức

    a direct ray tia chiếu thẳng

    a direct road con đường thẳng

thẳng, trực tiếp, đích thân

    to be in direct communication with... liên lạc trực tiếp với...

    direct taxes thuế trực thu

    direct speech nói cách trực tiếp

    direct method phương pháp trực tiếp

ngay thẳng, thẳng thắn; rõ ràng, không quanh co úp mở, minh bạch, rạch ròi

    a direct argument lý lẽ rạch ròi

hoàn toàn, tuyệt đối

    to be in direct contradiction hoàn toàn mâu thuẫn

    in direct opposition hoàn toàn đối lập

(thiên văn học) đi từ tây sang đông, thuận hành

(âm nhạc) không đảo

(ngôn ngữ học) trực tiếp

    direct object bổ ngữ trực tiếp

(vật lý) một chiều

    direct current dòng điện một chiều

phó từ

thẳng, ngay; lập tức

thẳng, trực tiếp

    to communicate direct with... liên lạc trực tiếp với...


▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "direct"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.