Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
fiddle

fiddle
fiddle

fiddle

Fiddle is another word for violin. It is a stringed musical instrument.

['fidl]
danh từ
(hàng hải) cái chốt chặn
(từ lóng) ngón lừa bịp; vố lừa bịp
face as long as a fiddle
mặt buồn dài thườn thượt
fit as a fiddle
khoẻ như vâm, rất sung sức
to hang up one's fiddle
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) ngừng làm việc
to hang up one's fiddle when one comes home
ra ngoài thì tươi như hoa, về nhà thì mặt sưng mày sỉa
to play first fiddle
giữ vai trò chủ đạo
to play second fiddle
ở địa vị phụ thuộc
ngoại động từ
kéo viôlông (bài gì)
(+ away) lãng phí, tiêu phí
to fiddle away one's time
lãng phí thì giờ, làm vớ vẩn mất thì giờ
nội động từ
chơi viôlông
((thường) + about, at, with...) nghịch vớ vẩn, làm trò vớ vẩn
to fiddle with a piece of string
nghịch vớ vẩn mẩu dây
to fiddle about
đi vớ vẩn, đi chơi rong; ăn không ngồi rồi
(từ lóng) lừa bịp
thán từ
vớ vẩn!


/'fidl/

danh từ
(thông tục); buồm) khoan moan (hàng hải) cái chèn, cái chốt, cái chặn
(từ lóng) ngón lừa bịp; vố lừa bịp !face as long as a fiddle
mặt buồn dài thườn thượt !fit as as fiddle
khoẻ như vâm, rất sung sức !to hang up one's fiddle
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) ngừng làm việc !to hang up one's fiddle when one comes home
ra ngoài thì tươi như hoa, về nhà thì mặt sưng mày sỉa !to play first fiddle
giữ vai trò chủ đạo !to play second fiddle
ở địa vị phụ thuộc

ngoại động từ
kéo viôlông (bài gì)
( away) lãng phí, tiêu phí
to fiddle away one's time lãng phí thì giờ, làm vớ vẩn mất thì giờ

nội động từ
chơi viôlông; ((đùa cợt); guội gãi viôlông; cò cử viôlông
((thường) about, at, with...) nghịch vớ vẩn, làm trò vớ vẩn
to fiddle with a piece of string nghịch vớ vẩn mẩu dây
to fiddle about đi vớ vẩn, đi chơi rong; ăn không ngồi rồi
(từ lóng) lừa bịp

thán từ
vớ vẩn!

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "fiddle"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.