Chuyển bộ gõ

History Search

Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
us

us


us

Us is a word that means yourself and others.

[ʌs, əs]
đại từ
chúng tôi, chúng ta; tôi và anh
she gave us a washing-machine
bà ta cho chúng ta một cái máy giặt


/ s, s/

đại từ
chúng tôi, chúng ta, chúng mình

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "us"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.